• ประวัติ โรงเรียนวัดพลับพลาชัย
 • ประวัติโรงเรียน

     โรงเรียนวัดพลับพลาชัย แต่เดิมเมื่อพ.ศ.2476  เป็นที่ตั้งขอโรงเรียนประชาบาลวัดพลับพลาชัย  อาศัยศาลากาเปรียญของวัดเป็สถานที่เรียน  เปิดสอนในระดับชัน  ป.1-ป.5  โดยชั้น ป.1-ป.2 สอนวิชาสามัญ  ส่วนชั้น ป.3-ป.5  สอนวิาชีพ  มีคูใหญ่คนแรกชื่อ   นายังกวย  ทรวดทรง

      ในปีพ.ศ. 2477 ทางราชการได้สร้างอาคารไม้สองชั้น   ให้เป็นทีเรียน  และแต่งตั้งให้  นายไกร   หิรัญวงศ์  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่

       พ.ศ. 2483  โรงเรียนได้โอไปสังกัดเทศบาลนครกรุงเทพมหานคร  และได้จัดตั้งให้เป็นโรงเรียนผู้ใหญ่ด้วย

       พ.ศ.2485 โอนไปสังกัดกระทรวศึกษาธิการ

        พ.ศ.2504  หม่อมหลวงปิ่น  มาลากุล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้จัดสรรงบประมาณจำนวน  1,500,000  บาท เพื่อสร้างอาคารใหม่ ทำพิธีเปิดอาคารเรียนเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2504 และถือว่าวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดโรงเรียนมี นางสมเจตน์  ดงไม้น้ำ  เป็นครูใหญ่คนแรก  รับนักเรียนเข้า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-7 โดยจัดเป็นสองรอบ  มีครู 28  คน  ภารโรง 1  คน

        พ.ศ. 2505-2506  ก่อสร้างต่อเติมคารเรียนอีก2  ช่วง  จนแล้วเสร็จเป็นรูปตัวยู  รวมงบประมาณทั้งสิ้น  4,500,000  บาท  เป็นตึก  3  ชั้น  40  ห้องเรียน 1 ห้องประชุม และ 1 ห้องสมุด  เปิ ดสอนตั้งแต่ระดับชั้นป.5-ป.7  นักเรียน ชั้น  ป.7  ที่สำเร็จการศึกษาในรุ่นแรก เมือ 16 มนาคม 2507  จำนวน 484  คน

         พ.ศ. 2508 นางปรีดา จันทรุเบกษา ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ แทนนางสมเจตน์  ดงไม้น้ำ ซึ่งย้ายเข้าประจำกรม

         พ.ศ.2516 นางทองหล่อ  แก้วประยูร ย้ายมาดำรงตำแหน่งแทนนางปรีดา  จันทรุเบกษา ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์

         พ.ศ.2519 เปิดสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1 จำนวน 2 ห้องเรียน แต่ในปี พ.ศ. 2520 งดรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  เนื่องจากทางราชการให้เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แทน จำนวน 4 ห้องเรียน และในปี พ.ศ.2521  ทางราชการให้งดรับเด็กชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แต่ให้กลับมารับเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 แทน   ในปีนี้      จึงมีนักเรียนชั้น ป.1  ม.ศ.2  ป.3  ป.5  ป.6  ป.7 เรียนรวมกันอยู่ในโรงเรียน  รวมทั้งหมด  42  ห้องเรียน

         พ.ศ.2523 โอนจากกรมสามัญศึกษาไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ โดยมีสำนักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงาน

          พ.ศ. 2525  โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนดีเด่นวันประถมศึกษาแห่งชาติ

          พ.ศ. 2526 ก่อตั้งมูลนิธิสิริทัตสุนทร  ได้สำเร็จเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2526  โดยได้รับการอุปถัมภ์จากพระครูพิศาลศุภกิจ เจ้าอาวาสวัดพลับพลาชัย ซึ่งมี นายยรรยงค์  อิทธิพงษ์  เป็นประธาน

          พ.ศ.2531 นางประสิทธิ์ศรี โรจนสิต  ได้รับการแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งแทนนางทองหล่อ แก้วประยูร  ซึ่งเกษียณอายุราชการ

          พ.ศ 2535 รับ รางวัลพระราชทานห้องสมุดดีเด่น

          พ.ศ. 2536 นายสำราญ  เจริญพักตร์ มาดำรงตำแหน่งแทนนางประสิทธิ์ศรี โรจนสิต ซึ่งเกษียณอายุราชการ  ได้พัฒนาการศึกษาของโรงเรียน โดยการปฏิรูปการศึกษาของโรงเรียนใหม่ใช้ระบบการสอนที่ทันสมัย  ติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิดเพื่อการศึกษาทุกห้องเรียน  จัดให้มีการเรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์ ศึกษาหาความรู้ด้วยระบบอินเตอร์เน็ต  สร้างห้องปฏิบัติการทางภาษา และสอนภาษาอังกฤษโดยครูเจ้าของภาษา  จัดห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

        พ.ศ. 2537 เปิดสอนเด็กพิเศษเรียนร่วม  (เด็กบกพร่องทางการได้ยิน)

        พ.ศ. 2539 เปิดสอนอนุบาลหลักสูตร  2  ปี

        พ.ศ.2542 นายขวัญชัย  เวชกามา  ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแทน นายสำราญ   เจริญพักตร์  ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท
        พ.ศ. 2544 ปรับปรุงห้องสมุดเป็นห้องขนาดใหญ่ 3 ห้องเรียน เพื่อสนองการประเมินมาตรฐานภายใน มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีลักษณะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

        พ.ศ. 2545 นายชิงชัย  บุษยลาภ  ไทยเดช  ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแทนนายขวัญชัย  เวชกามา   ซึ่งเกษียณอายุราชการ

        พ.ศ. 2546 ปรับย้ายห้องสมุดกลับห้องเดิม  และเปลี่ยนห้องสมุดเป็นห้องผู้อำนวยการ

       พ.ศ. 2547 ปรับปรุงห้องเรียน 2 ห้องเป็นโรงอาหาร และมีอาหารกลางวันจำหน่ายแก่นักเรียน

       พ.ศ. 2549 นายนิพนธ์   ชื่นตา  ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแทน  นายชิงชัย  บุษยลาภไทยเดช  ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์

       พ.ศ. 2551 ว่าที่ร้อยโท  ชวลิต   วิชาดี  ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแทนนายนิพนธ์  ชื่นตา  ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก


   

   

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-12-21 17:26:22 น.

โรงเรียนวัดพลับพลาชัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โทรศัพท์: 022242637 อีเมล์: [email protected]
เว็บมาสเตอร์:: Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา  WEB School CMS V.2 [ติดต่อทีมพัฒนา]