• พันธกิจ / เป้าประสงค์ โรงเรียนวัดพลับพลาชัย
 •         พันธกิจ

  1. จัดการศึกษาระดับปฐมวัยและะดับประถมศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษาของชาติ

  2. ส่งเสริมกาจัดการเรยนรู้ท่พฒนาทักษะความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์

  3. สนับสนุนการใช้สื่อ   นวัตกรรมและเทคโนโลยี่ทางการศึกษาที่ทันสมัย  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน

  4. จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย  อารมณ์  สังคม  และสติปัญญา

  5. พัฒนาบุคลากรด้านบริหารจัดการความรู้สู่วามเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง

  6. เสริมสร้างเอกลักษณ์ความป็นไทยตามแนวทงวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-12-21 17:26:22 น.

โรงเรียนวัดพลับพลาชัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โทรศัพท์: 022242637 อีเมล์: [email protected]
เว็บมาสเตอร์:: Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา  WEB School CMS V.2 [ติดต่อทีมพัฒนา]